chuển văn phòng lam the căn cuóc công đân

Admin 21/11/2023 1533 lượt xem

PHỤ LỤC 01: DANH MỤC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN VIỆC VẬN CHUYỂN

(Kèm theo Hợp đồng số      /HĐVC/TH-GTEl/2022 ký ngày 29/7/2022)

STT DANH MỤC DỊCH VỤ MÔ TẢ DỊCH VỤ ĐƠN VỊ TÍNH KHỐI LƯỢNG  ĐƠN GIÁ (VNĐ)  THÀNH TIỀN
I Tháo dỡ hệ thống CNTT, UPS và sàn nâng 84.954.200 84.954.200
Chuyển hàng xuống tầng 1 – Chuyển 200 thùng hàng
– Chuyển 12 tủ RACK (sử dụng cầu thang bộ)
– Chuyển 400m2 sàn nâng + vật tư
Gói 1  
Bốc xếp lên xe tải – Lên tải Thùng hàng CNTT, UPS (160 thùng hàng)
– Lên tải 12 tủ RACK
– Lên tải Thùng hàng vật tư in (40 thùng hàng)
– Lên tải hệ thống sàn nâng + vật tư
Gói 1
Bốc xếp hạ tải – Hạ tải, xếp vào vị trí niêm cất 200 thùng hàng
– Hạ tải, xếp vào vị trí niêm cất 12 tủ RACK
– Hạ tải, xếp vào vị trí niêm cất 400m2 sàn nâng + vật tư
Gói 1
Vận tải – Xe tải 2,5 tấn – (20 thùng hàng / chuyến)
– Xe tải 2,5 tấn – (3 tủ RACK 42U / chuyến)
– Xe tải 2,5 tấn – (400m2 sàn nâng + vật tư kèm theo)
– Giám sát vận chuyển (Dự kiến 1 xe có 1 KS đi kèm)
Gói 1
III Vận chuyển hệ thống máy in thẻ và vật tư kèm theo     48.144.000 48.144.000
1 Chuyển hàng xuống tầng 1 – Chuyển 33 module hệ thống Máy in thẻ xuống tầng 1 (Sử dụng cẩu chuyên dụng) Gói 1    
2 Bốc xếp lên xe tải – Lên tải 33 module hệ thống Máy in thẻ Gói 1    
3 Bốc xếp hạ tải – Hạ tải, xếp vào vị trí niêm cất 33 Module Gói 1    
4 Vận tải – Xe tải 2,5 tấn – (33 module hệ thống máy in thẻ; 2 module / chuyến)
– Giám sát vận chuyển (Dự kiến 1 xe có 1 KS đi kèm)
Gói 1    
IV Tháo dỡ hệ thống PCCC + hệ thống cấp nguồn cho TTDL     34.170.000         34.170.000
1 Chuyển hàng xuống tầng 1 – Chuyển hệ thống PCCC+Tủ cấp điện xuống tầng 1 Gói 1  
2 Bốc xếp lên xe tải – Lên tải hệ thống PCCC+Tủ cấp điện Gói 1  
3 Bốc xếp hạ tải – Hạ tải, xếp vào vị trí niêm cất Gói 1  
4 Vận tải – Xe tải 2,5 tấn – (HT PCCC + Tủ cấp Nguồn)
– Giám sát vận chuyển (Dự kiến 1 xe có 1 KS đi kèm)
Gói 1  
V Cung cấp thiết bị, dịch vụ chung 136.935.000       136.935.000
1 Vật tư tháo dỡ, đóng gói, lưu kho – Cung cấp vật tư cho công việc tháo dỡ, đóng gói, lưu kho Gói 1    
2 Xe cẩu tự hành – Bố trí xe cẩu tự hành Gói 1    
3 Xe nâng – Bố trí xe nâng tại 2 điểm, làm trong 2 ngày Gói 1    
THÀNH TIỀN (VNĐ)         304.203.200
THUẾ VAT 8% (VNĐ)           24.336.256
THÀNH TIỀN SAU THUẾ         328.539.456